Voorwaarden

Deze website Les Bougies de Nathalie wordt beheerd door de naamloze vennootschap handelend onder de handelsnaam “Atelier LBDN ”, ingeschreven in de Belgische kruispuntbank der ondernemingen onder nummer  BE0756475581, met maatschappelijke zetel te Chemin de Saint-Genois 1 7760 Escanaffles en BTW nummer BE0756475581 .
 
De contactgegevens van Les Bougies de Nathalie zijn: 
 
E-mailadres:                info@lesbougiesdenathalie.com
 
Huidige algemene verkoopvoorwaarden (de “Verkoopvoorwaarden”) worden overeengekomen tussen Les Bougies de Nathalie (“de Verkoper”) en elke natuurlijke person die optreedt met een doel dat niet valt binnen het kader van zijn commerciële, industriële, artistieke of professionele activiteit en die wenst een aankoop te doen via de Website (de “Klant”) (hierna gezamenlijk de “Partijen” genoemd).
 
De plaatsing van een bestelling via de Website veronderstelt de voorafgaande consultatie en volledige aanvaarding door de Klant van deze Verkoopvoorwaarden, die beschikbaar zijn op de Website. De Partijen komen overeen dat hun relatie onderworpen is aan deze Verkoopvoorwaarden.
 
Les Bougies de Nathalie behoudt zich het recht voor om deze Verkoopvoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving, aan te passen door het publiceren van een nieuwe versie op de Website. De Verkoopvoorwaarden mogen onder geen enkele omstandigheid aangepast worden door de Klant. De versie van de Verkoopvoorwaarden die geldt is deze die op de Website beschikbaar was ten tijde van het plaatsen van de bestelling door de Klant.
 
Indien een of meerdere bepaling(en) van de Verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard op basis van een Belgische wettelijke bepaling of een rechterlijke beslissing, blijven de overige bepalingen van de Verkoopvoorwaarden gelden. 
 
Bestellingen kunnen geplaatst worden in het Frans en Nederlands.
Van zodra een bestelling is afgerond, wordt een samenvatting gezonden naar het e-mailadres dat door de Klant wordt opgegeven, zodat de Klant deze kan bewaren. De bestelling wordt eveneens gearchiveerd door Les Bougies de Nathalie.
 
Artikel 1.             De Klant
 
Om op geldige wijze een bestelling te doen via de Website, dient de Klant ten minste 18 jaar te zijn en rechtsbekwaam zijn of, indien de Klant nog geen 18 jaar is, ouderlijke toestemming hebben om een bestelling te plaatsen via de Website. De Klant verklaart dus dat hij de nodige bekwaamheid heeft om een overeenkomst te sluiten en niet onder bewind staat. Les Bougies de Nathalie behoudt zich het recht voor om de Klant te verzoeken om bewijs te bezorgen van zijn leeftijd of ouderlijke toestemming en om de bestelling van de Klant niet te voldoen indien de Klant nalaat om het gevraagde bewijs te leveren.
 
Wanneer de Klant aan Les Bougies de Nathalie, via de Website, informatie bezorgt die noodzakelijk is voor de levering en facturatie van de Producten die op de Website worden weergegeven, dient de Klant ervoor te zorgen dat deze informatie accuraat en compleet is. Indien er een fout voorkomt in de contactgegevens van de ontvanger, kan Les Bougies de Nathalie niet aansprakelijk worden gehouden indien zij bewijst dat het onmogelijk was om de bestelde Producten [zoals hieronder gedefinieerd] te leveren. 
 
Les Bougies de Nathalie behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren (met terugbetaling) indien zij vermoed dat deze niet voldoet aan voormelde voorwaarden, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. 
 
Artikel 2.             Producten 
 
De producten van Les Bougies de Nathalie of enig ander product dat te koop wordt aangeboden door Les Bougies de Nathalie (hierna de “Producten”), zijn deze die op de Website worden weergegeven op de datum van consultatie van de Website door de Klant. Les Bougies de Nathalie draagt er zorg voor om de Producten op de Website op een zo accuraat mogelijke wijze te presenteren en te beschrijven. 
Afbeeldingen en beschrijvingen van de Producten zijn echter enkel ter indicatie en zijn niet contractueel bindend. Les Bougies de Nathalie is niet aansprakelijk voor enige fouten of omissies bij de presentatie van de Producten. Les Bougies de Nathalie zal bestellingen van de Klant voldoen zolang de voorraad strekt en zal haar best doen om ervoor te zorgen dat de Producten die te koop worden aangeboden op de Website beschikbaar zijn in voorraad. 
 
Artikel 3.             Bestellingen
 
De Klant erkent uitdrukkelijk dat de plaatsing van een bestelling een betalingsverbintenis inhoudt.
 
Van zodra betaling werd verricht (zie Artikel 6), zal de Klant een e-mail ontvangen van Les Bougies de Nathalie waarin ontvangst van de bestelling wordt bevestigd met een samenvatting van de bestelling. Dit bericht zal gezonden worden naar het e-mailadres dat door de Klant wordt opgegeven. 
 
Artikel 4.             Onbeschikbaarheid
 
Indien één of meerdere Product(en) besteld door de Klant tijdelijk of permanent onbeschikbaar zou zijn, ondanks de inspanningen van Les Bougies de Nathalie, of indien de initieel opgegeven leveringstermijn met meer dan acht (8) dagen wordt overschreden (behalve in geval van overmacht), zal Les Bougies de Nathalie de Klant hiervan per e-mail informeren. 
 
In dat geval zal de Klant de mogelijkheid hebben om zijn bestelling aan te passen of te annuleren door een e-mail te zenden naar info@lesbougiesdenathalie.com binnen vijftien (15) werkdagen na geïnformeerd te zijn over de vertraging door Les Bougies de Nathalie. Desgevallend, verbindt Les Bougies de Nathalie zich ertoe om zo snel mogelijk, en niet later dan vijftien (15) dagen na wijziging of annulering van de bestelling, het door de Klant reeds betaalde bedrag terug te betalen aan de Klant.  Er zullen geen bijkomende bedragen worden betaald door Les Bougies de Nathalie aan de Klant. 
 
Artikel 5.             Prijzen
 
De prijzen van de Producten worden op de Website weergegeven in euro (€) voor leveringen in Europa, en omvatten alle taksen. De leveringskosten of mogelijke importtaksen die niet redelijkerwijze vooraf kunnen berekend worden overeenkomstig artikel VI.45, 5° van het Wetboek Economisch Recht, zijn niet in de prijs inbegrepen.
 
Leveringskosten hangen af van de plaats naar waar de Producten worden gezonden. Deze worden automatisch berekend en worden uitdrukkelijk weergegeven in de samenvatting van de bestelling, voorafgaand aan de betaling door de Klant. 
 
In geval van herroeping, zullen de kosten om de Producten terug te zenden door de Klant gedragen worden (zie Artikel 10).
 
In geval van promoties en kortingen, zullen deze op de bestelling van de Klant worden toegepast indien de Klant voldoet aan de toepassingscriteria en de promotiecode(s) correct ingeeft. 
 
Les Bougies de Nathalie behoudt zich het recht voor om de prijzen die op de Website worden weergegeven te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor een voorafgaande kennisgeving vereist is. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling van de Klant zijn deze die weergegeven zijn op de Website ten tijde van de bestelling door de Klant.
 
Artikel 6.             Betaling
 
De Website laat beveiligde betalingen toe via Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro en Paypal.
 
Er worden geen bankgegevens opgeslagen op de server, en Les Bougies de Nathalie heeft geen toegang tot bankgegevens van de Klant: betalingen worden verricht via een extern platform, CCV, dat een verhoogd niveau van beveiliging voor transacties via de Website garandeert.
 
Indien de Klant betalingen wenst te doen met een buitenlandse credit of debit kaart, dient de kaart geautoriseerd te zijn voor internationale transacties. Enige commissie of kost naar aanleiding van de betaling waarvoor de Klant wordt gefactureerd, zal door de Klant gedragen worden. De Klant garandeert aan Les Bougies de Nathalie dat hij gerechtigd is om de bankkaart te gebruiken om de betaling te verrichten.
 
Het totale bedrag dat voor de bestelling dient te worden betaald wordt weergegeven voor de Klant op de webpagina die zijn “winkelmand” samenvat, i.e. alle producten die in de bestelling zijn opgenomen. Alvorens over te gaan tot betaling, heeft de Klant dus de mogelijkheid om online de details te verifiëren van zijn bestelling en de totale prijs daarvan en om mogelijke fouten te corrigeren die hij zou hebben begaan bij het plaatsen van de bestelling.
 
Van zodra de bestelling is geplaatst door de Klant, wordt de bestelling gevalideerd en wordt deze definitief, zonder afbreuk te doen aan het herroepingsrecht zoals opgenomen in Artikel 10.
 
De Klant gaat uitdrukkelijk akkoord dat de mededeling van zijn bankgegevens (volledige naam, kaartnummer, vervaldatum en CVC nummer) gelijk staat met de toestemming om zijn rekening te debiteren met het totale bedrag dat verschuldigd is voor de bestelling. 
 
In principe, wordt de rekening van de Klant slechts gedebiteerd wanneer de bestelling naar de Klant wordt verzonden, om te vermijden dat de Klant wordt aangerekend voor een Product dat niet onmiddellijk beschikbaar is.
 
Artikel 7.             Eigendom
 
Les Bougies de Nathalie behoudt de eigendom op de Producten tot wanneer zij volledige betaling ontvangt van alle facturen, met inbegrip van kosten en taksen.
 
Artikel 8.             Levering
 
De bestelling wordt geleverd op het leveringsadres dat door de Klant wordt opgegeven wanneer hij de bestelling via de Website plaatst. 
 
Indien de levering niet kan plaatsvinden of indien de Klant de levering weigert, wordt de bestelling teruggezonden naar Les Bougies de Nathalie, en zal de Klant terugbetaald worden binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de bestelling door Les Bougies de Nathalie.
 
Les Bougies de Nathalie zal niet aansprakelijk zijn voor de uitvoering door externe transporteurs, zonder afbreuk te doen aan enig recht dat de Klant tegenover hen zou hebben (overeenkomstig artikel VI.44 van het Wetboek Economisch Recht). 
 
Indien rechtstreekse aansprakelijkheid van Les Bougies de Nathalie wordt opgeworpen, is Les Bougies de Nathalie, geheel of gedeeltelijk, bevrijd van aansprakelijkheid indien zij het bewijs voorlegt dat de wanprestatie van de overeenkomst met de Klant toerekenbaar is aan de Klant of het gevolg is van een onvoorzienbare en onvermijdelijke handeling van een derde of van overmacht.
 
Artikel 9.             Leveringstermijn
 
Na ontvangst van betaling van de bestelling, zal Les Bougies de Nathalie het nodige doen om deze te verwerken en de bestelde producten zo snel mogelijk te verzenden. 
 
Leveringstermijnen kunnen variëren afhankelijk van het land van bestemming dat door de Klant wordt geselecteerd en het tijdstip waarop de bestelling wordt geplaatst. In het algemeen, zullen leveringstermijnen – behalve in uitzonderlijke gevallen – niet langer duren dan (8) dagen vanaf de dag nadat de bestelling werd betaald door de Klant en ontvangen door Les Bougies de Nathalie, van maandag tot vrijdag vóór 12u. 
 
Leveringstermijnen zijn afhankelijk van (1) de verwerkingstijd door Les Bougies de Nathalie (2) leveringstijden van de transporteur.
 
In het merendeel van de gevallen en louter ter indicatieve titel, dient te worden genoteerd dat de Producten door Les Bougies de Nathalie worden vezonden binnen 3 werkdagen na plaatsing van de bestelling vóór middernacht (GMT+1) op de dag van bestelling.
 
 
Artikel 10.           Herroepingsrecht
 
De Klant beschikt over een wettelijke termijn van veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de Klant (of een derde die door de Klant wordt aangeduid en niet de transporteur is) de via de Website bestelde Producten fysiek in ontvangst neemt, om zijn bestelling te herroepen, zonder motiveringsverplichting. Producten die rechtstreeks van distributeurs, kleinhandelaars of via andere websites dan de Website aangekocht of besteld werden, mogen onder geen enkele omstandigheid rechtstreeks teruggezonden worden naar Les Bougies de Nathalie.
  
Artikel 11.           Fouten bij de levering
 
Indien de Klant uitzonderlijk van Les Bougies de Nathalie een Product zou ontvangen dat niet overeenkomt met de bestelling, dient de Klant Les Bougies de Nathalie zo snel mogelijk te contacteren via info@lesbougiesdenathalie.com en in elk geval binnen veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de bestelling. Les Bougies de Nathalie zal in dat geval de niet-overeenstemming van de levering verifiëren en de Klant in kennis stellen van de procedure voor terugzending, die desgevallend op kosten van Les Bougies de Nathalie zal gebeuren.
 
 
De Klant heeft geen herroepingsrecht voor wat betreft Producten die gemaakt werden naar de specifacities van de Klant of die duidelijk gepersonaliseerd werden overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht.
 
Artikel 12.           Garantie
 
Alle Producten die via de Website www.lesbougiesdenathalie worden verkocht zijn onderworpen aan de wettelijke garantie en de garantie tegen verborgen gebreken zoals voorzien in het Belgisch Burgerlijk Wetboek.
 
Om zich te kunnen beroepen op deze garanties, dient de Klant in het bezit te zijn van de factuur die door Les Bougies de Nathalie werd uitgegeven. In geval van defect, dient de Klant Les Bougies de Nathalie zo snel mogelijk en in elk geval binnen vijftien (15) dagen na ontdekking van het defect in kennis te stellen.
 
De wettelijke garantie is niet van toepassing op defecten die het resultaat zijn van ongevallen, nalatigheid, onaangepast gebruik, niet volgen van de gebruiksaanwijzing of in geval van wijzigingen of aanpassingen aan de Producten of enig ander incorrect gebruik door de Klant.
 
 
 
Artikel 13.           Bewijs
 
De Klant erkent dat elektronische communicaties en back-ups van de Website die van tijd tot tijd door Les Bougies de Nathalie worden gedaan, kunnen gebruikt worden als bewijs van een transactie tussen de Klant en Les Bougies de Nathalie.
 
Artikel 14.           Overmacht
 
Les Bougies de Nathalie is niet aansprakelijk wegens gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de Verkoopvoorwaarden in geval van overmacht, zoals, maar niet beperkt tot, problemen met douane autoriteiten, stakingen, faillissement van derden waarop Les Bougies de Nathalie beroep doet, niet-levering of laattijdige levering van goederen door externe leveranciers van Les Bougies de Nathalie, of  handelsrestricties en nieuwe regelgeving.
 
Artikel 15.           Toepasselijk recht en bevoegdheid
 
Deze Verkoopvoorwaarden zijn onderhevig aan Belgisch recht, ongeacht het land van levering, zonder afbreuk te doen aan dwingende regels van consumentenrecht in het land van verblijf van de Klant.
 
Alvorens gerechtelijke procedures op te starten, dienen de Partijen te proberen om hun geschil in der mine te regelen. Indien dit niet mogelijk is, zal elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van de Verkoopvoorwaarden voorgelegd worden aan de rechtbanken die bevoegd zijn overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 44/2001 van 22 December 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
 
De Partijen kunnen eveneens een online klacht indienen bij het platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie via de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

Hulp en FAQ

online

 

 

 

 

Betaal veilig

diverse betaalsystemen

 

 

 


Tips & Trics

candle with care

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Les Bougies de Nathalie gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten